";

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na veškeré informace, které může od Uživatelů obdržet web Přepravní společnosti ATmultimodal (dále jen „Web“) umístěný na doméně ATmultimodal.com (a jejích subdoménách) při používání webu ATmultimodal ATmultimodal.com (a také jeho subdomén), jeho programů a produktů.

1. Definice pojmů

1.1 V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se používají následující pojmy:

 

1.1.1. „Správce webu“ (dále jen „Správce“) - pracovníci oprávnění ke správě webu Přepravní společnosti ATmultimodal, jednající jménem ATmultimodal, kteří organizují a / nebo uskutečňují zpracování osobních údajů a rovněž stanoví účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovány, akce (operace) prováděné s osobními údaji.

 

1.1.2. „Osobní údaje“ - jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo určitého nebo určovaného jednotlivce (subjektu osobních údajů).

 

1.1.3. „Zpracování osobních údajů“ - jakákoli akce (operace) nebo soubor činností (operací) prováděných s osobními údaji s využitím automatizačních nástrojů nebo bez použití takovýchto nástrojů, včetně sběru, záznamu, systematizace, shromažďování, ukládání, upřesňování (aktualizace, měnění), získávání, využívání, přenosu (distribuce, poskytování, přístupu), depersonalizace, blokování, vymazání, likvidace osobních údajů.

 

1.1.4. „Ochrana osobních údajů“ je pro provozovatele nebo jinou osobu, která získala přístup k osobním údajům závaznou podmínkou, bránící jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo bez existence jiného právního důvodu.

 

1.1.5. „Web Přepravní společnosti ATmultimodal“ tvoří soubor propojených webových stránek hostovaných na internetu na jedinečné adrese (URL): ATmultimodal.com, a rovněž jejích subdoménách.

 

1.1.6. „Subdomény“ jsou stránky nebo soubory stránek umístěné na doménách třetí úrovně, které jsou součástí webu Přepravní společnosti ATmultimodal, stejně jako další dočasné stránky, v jejichž dolní části jsou uvedeny kontaktní údaje Správce.

 

1.1.5. „Uživatel webu Přepravní společnosti ATmultimodal“ (dále jen „Uživatel“) je osoba, která má přístup na web Přepravní společnosti ATmultimodal prostřednictvím internetu a využívá informace, materiály a produkty webu Přepravní společnosti ATmultimodal.

 

1.1.7. „Cookies“ představují malý fragment dat odesílaný webovým serverem a uložený v počítači Uživatele, který webový klient nebo webový prohlížeč odesílá na webový server v HTTP požadavku při každém pokusu o otevření stránky příslušného webu.

 

1.1.8. „IP adresa“ je jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti, přes který Uživatel získává přístup k webu.

 

1.1.9. „Zboží“ je produkt, který Uživatel objednává na webu a za něž platí prostřednictvím platebních systémů.

 

2. Všeobecná ustanovení

2.1. Používání webu Přepravní společnosti ATmultimodal znamená ze strany Uživatele přijetí těchto Zásad ochrany osobních údajů a podmínek zpracování osobních údajů Uživatele.

 

2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů je Uživatel povinen přestat používat web Přepravní společnosti ATmultimodal.

 

2.3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují k webu Přepravní společnosti ATmultimodal. Web nekontroluje a nenese odpovědnost za weby třetích stran, na které může Uživatel přejít kliknutím na odkazy dostupné na webu Přepravní společnosti ATmultimodal.

 

2.4. Správce neověřuje věrohodnost osobních údajů poskytovaných Uživatelem.

 

3. Předmět Zásad ochrany osobních údajů

3.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují povinnosti Správce ohledně nezveřejňování a ochrany osobních údajů, které Uživatel poskytuje na žádost Správce při registraci na webu Přepravní společnosti ATmultimodal, při přihlašování k odběru informací prostřednictvím e-mailu nebo při zadávání objednávky.

 

3.2. Osobní údaje povolené ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytuje Uživatel vyplněním formulářů na webu Přepravní společnosti ATmultimodal a představují následující informace:

3.2.1. příjmení, jméno, jméno po otci Uživatele;

3.2.2. kontaktní telefonní číslo Uživatele;

3.2.3. e-mailová adresa (e-mail);

3.2.4. bydliště Uživatele (v případě potřeby);

3.2.5. dodací adresu pro dodání Zboží (v případě potřeby);

3.2.6. fotografii (v případě potřeby).

 

3.3. Web chrání data, která jsou automaticky předávána při návštěvě webových stránek:

- IP adresu;

- informace ze souborů cookies;

- informace o prohlížeči;

- čas přístupu;

- odkazovač (adresa předchozí stránky).

 

3.3.1. Zakázání souborů cookies může mít za následek znemožnění přístupu k těm částem webu, které vyžadují autorizaci.

 

3.3.2. Web shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace slouží k prevenci, odhalování a řešení technických problémů.

 

3.4. Jakékoliv další osobní údaje, neuvedené výše (historie návštěv, používané prohlížeče, operační systémy apod.), podléhají bezpečnému ukládání a nešíření, s výjimkou ustanovení odstavců. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

4. Účel shromažďování osobních údajů Uživatele

4.1. Osobní údaje Uživatele mohou být použity Správcem za účelem:

4.1.1. Identifikace Uživatele registrovaného na webu Přepravní společnosti ATmultimodal pro jeho následnou autorizaci, zadání objednávky a další úkony.

4.1.2. Poskytnutí přístupu Uživateli k personalizovaným údajům webu Přepravní společnosti ATmultimodal.

4.1.3. Vytvoření zpětné vazby c Uživatelem, včetně zasílání oznámení, dotazů týkajících se používání webu Přepravní společnosti ATmultimodal, poskytování služeb a zpracování žádostí a požadavků Uživatele.

4.1.4. Určení lokality Uživatele pro zajištění bezpečnosti a zabránění podvodům.

4.1.5. Potvrzení správnosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu pro použití částí webu Přepravní společnosti ATmultimodal, pokud Uživatel poskytl souhlas s vytvořením účtu.

4.1.7. Oznámení odesílaná Uživateli emailem.

4.1.8. Zajištění efektivní technické podpory Uživatele v případě vzniku problémů souvisejících s užíváním webu Přepravní společnosti ATmultimodal.

4.1.9. Poskytování Uživateli, s jeho souhlasem, speciálních nabídek, informací o cenách, informačních bulletinů a dalších informacích jménem webu Přepravní společnosti ATmultimodal.

4.1.10. Provozování reklamní činnosti se souhlasem Uživatele.

 

5. Způsoby a lhůty zpracování osobních údajů

5.1. Zpracování osobních údajů Uživatele je prováděno bez jakéhokoli časového omezení, a to jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, včetně zpracování osobních údajů v informačních systémech používajících automatizační nástroje nebo bez použití takovýchto nástrojů.

 

5.2. Uživatel je srozuměn s tím, že Správce je oprávněn předávat osobní údaje třetím osobám, zejména kurýrním službám, poštovním komunikačním organizacím (včetně elektronických), telekomunikačním operátorům, a to výlučně za účelem plnění Uživatelské objednávky zadané na webu Přepravní společnosti ATmultimodal, včetně doručení Zboží, dokumentace nebo e-mailových zpráv.

 

5.3. Osobní údaje Uživatele mohou být předány oprávněným orgánům státní moci Ruské federace pouze na základě a způsobem stanoveným právními předpisy Ruské federace.

 

5.4. V případě ztráty nebo zveřejnění osobních údajů má Správce právo neinformovat Uživatele o ztrátě nebo zveřejnění osobních údajů.

 

5.5. Správce podniká potřebná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů Uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, likvidací, změnami, blokováním, kopírováním, šířením a dalším nezákonným jednáním třetích osob.

 

5.6. Správce podniká společně s Uživatelem veškerá nezbytná opatření, s cílem zabránit ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zveřejněním osobních údajů Uživatele.

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Uživatel má právo:

 

6.1.1. Učinit svobodné rozhodnutí o poskytnutí svých osobních údajů potřebných pro používání webu Přepravní společnosti ATmultimodal a dát souhlas s jejich zpracováním.

 

6.1.2. Aktualizovat a doplňovat poskytnuté informace o osobních údajích v případě jejich změny.

 

6.1.3. Uživatel má právo obdržet od Správce informace týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud takové právo není omezeno v souladu s federálními zákony. Uživatel má právo požadovat od Správce upřesnění jeho osobních údajů, jejich zablokování nebo likvidaci, pokud jsou jeho osobní údaje neúplné, zastaralé, nepřesné, neoprávněně získané nebo pokud nejsou nezbytné pro avízovaný účel zpracování, a rovněž podnikat zákonná opatření k ochraně svých práv.

 

6.2. Správce je povinen:

 

6.2.1. Používat získané informace výhradně k účelům uvedeným v článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

6.2.2. Zajistit bezpečné ukládání důvěrných informací, bez předchozího písemného souhlasu Uživatele nešířit, neprodávat, nevyměňovat, nezveřejňovat ani jinak nezpřístupňovat poskytnuté osobní údaje Uživatele, s výjimkou ustanovení odst. 5.2 a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

6.2.3. Podnikat opatření k zajištění důvěrného charakteru osobních údajů Uživatele v souladu s běžně používanými postupy při ochraně tohoto typu informací v existujícím obchodním prostředí.

 

6.2.4. Provádět blokování osobních údajů týkajících se příslušného Uživatele od okamžiku obdržení žádosti nebo požadavku Uživatele nebo jeho právního zástupce nebo oprávněného orgánu ochrany práv subjektů osobních údajů na dobu prověrky, v případě nevěrohodných osobních údajů nebo nezákonného jednání.

 

7. Povinnosti smluvních stran

7.1. Správce, který nesplnil své povinnosti, nese odpovědnost za ztráty vzniklé Uživateli v souvislosti s protiprávním použitím osobních údajů v souladu s právními předpisy Ruské federace, pokud není v odstavcích 5.2., 5.3. a 7.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů stanoveno jinak.

 

7.2. V případě ztráty nebo zveřejnění Důvěrných informací nenese Správce odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace:

7.2.1. pronikly na veřejnost před jejich ztrátou nebo zveřejněním;

7.2.2. byly získány od třetí strany předtím, než byla získána Správcem zdroje;

7.2.3. byly zveřejněny se souhlasem Uživatele.

 

7.3. Uživatel nese plnou odpovědnost za dodržování ustanovení právních předpisů Ruské federace, včetně zákonů o reklamě, o ochraně autorských a souvisejících práv, o ochraně ochranných známek a servisních značek, avšak bez omezení na výše uvedené, včetně plné odpovědnosti za obsah a formu materiálů.

 

7.4. Uživatel je srozuměn s tím, že odpovědnost za veškeré informace (včetně, ale bez omezení na: datové soubory, text atd.), ke kterým může mít přístup jako k části webu Přepravní společnosti ATmultimodal, nese osoba, která takovéto informace poskytla.

 

7.5. Uživatel je srozuměn s tím, že informace, které mu byly poskytnuty v rámci části webu Přepravní společnosti ATmultimodal, mohou být předmětem duševního vlastnictví, podléhajícího právní ochraně a náležícího jiným Uživatelům, partnerům nebo inzerentům, kteří tyto informace zveřejňují na webu Přepravní společnosti ATmultimodal.

Uživatel není oprávněn provádět změny, přenechávat do nájmu, převádět na úvěrové bázi, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla na základě takovéhoto Obsahu (ať zcela nebo částečně), s výjimkou případů, kdy byly takovéto úkony výslovně písemně povoleny majiteli takovéhoto Obsahu na základě podmínek samostatného ujednání.

 

7.6. V případě textových materiálů (články a publikace volně přístupné veřejnosti na webu Transportní společnost ATmultimodal), jejich distribuce je povolena za předpokladu, že bude poskytnut odkaz na web.

 

7.7. Správce nenese odpovědnost vůči Uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou Uživateli v důsledku smazání, poruchy nebo nemožnosti uložit některé obsahové a jiné komunikační údaje nacházející se na webu Přepravní společnosti ATmultimodal nebo přenášené jeho prostřednictvím.

 

7.8. Správce nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody způsobené: použitím nebo nemožností používat web nebo jednotlivé služby; neoprávněný přístup k Uživatelské komunikaci; prohlášením nebo chováním jakékoli třetí osoby na webu.

 

7.9. Správce nenese odpovědnost za informace umístěné Uživatelem na webu Přepravní společnosti ATmultimodal, včetně, ale bez omezení na: informace chráněné autorským právem, bez přímého souhlasu držitele autorských práv.

 

8. Řešení sporů

8.1. Před podáním soudní žaloby týkající se sporů vyplývajících ze vztahu mezi Uživatelem a Správcem je povinnost podat stížnost (návrh na dobrovolné vyřešení sporu, v písemné nebo elektronické podobě).

 

8.2. Příjemce stížnosti vyrozumí žadatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne obdržení stížnosti písemně nebo v elektronické podobě o výsledcích posouzení stížnosti.

 

8.3. Pokud nebude dosaženo dohody, bude spor postoupen Rozhodčímu soudu města Prahy.

 

8.4. V záležitostech Zásad ochrany osobních údajů a vztahu mezi Uživatelem a Správcem bude použita platná legislativa Ruské federace.

 

9. Další podmínky

9.1. Správce má právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

 

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti od okamžiku, kdy budou zveřejněny na webu Přepravní společnosti ATmultimodal, pokud nové vydání Zásad ochrany osobních údajů nestanoví jinak.

 

9.3. Jakékoli návrhy nebo otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů je nutné posílat na adresu: info@atmultimodal.com

 

9.4. Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů naleznete na internetové stránce http://ATmultimodal.com/cz/politics/